@
O
Xg[g\z

QOPWN
PQPP
TOVO
͂
RQXX


S
\
1
3
1
1
4
8
5
5
7
1
4
4
2
2
7
2
6
9
2
9