mo-saito's


TOKYO@MOVIE@REPORT26

Hideaki Anno + Shunji Iwai ~Ayako Fujitani devided Shinobu Otake ~

(Yosuyoshi Tokuma + Toshio Suzuki) devided Megumi Hayahibara &

Shintaro Ishihara in Tokyo Photography Musium from Studio Casino =

gShiki-jitsuh

*A strange movie will be produced. Latest Hideaki Anno will direct his second live-action movie next to gLove & Poph that is famous for his directed animation gEvangelionh. Leading roll is Shunji Iwai who directed gLove Letterhand gSwallowtail Butterflyh. It is based on Ayako Fujitani who is an actress famous for gGamerah sequels and Steven SegalÕs daughter. The story name is gTohi Muh(Escape Dream). Based on this story, the movie will be shot at Ube in Yamaguchi pref. where director Anno was born. The title of the movie is gShiki-jitsuh (Ceremony Day).

*Journalist screening and press conference was held before premiere screening in August 3 2000. This movie gKantokuh(director) acted by Shunji I wai and gKanojoh(She) descrived a touch of two persons at Ube, Yamaguchi pref. acted by Ayako Fujitani who lives only in her own imagination world. This movie has its own color, however, not too artistic. My impression is a bit heavy drawing that Anno might try to express current his feeling with several characters at his birthplace where is his most relaxing place. Anno also wrote its script, however, latter part of one forths was not completed. Producer Suzuki said, gYou have to finish your script!hand Anno has finished it. According to Shinobu Otane (actress) said through video, gAnno said softly gThere is no script. Please act as you likeh I believe he has his clear opinion.h He directed utilizing each actor/actress character completely.

Anno has directed this movie inspired by gTohimuh written by Ayako Fujitani. He said, gOriginal story was written by her own words, and only her impression. Her way of writing is not professional, sometimes I can find out grammatical mistakes. It is impossible to visualize as it is. I have changed its story flow, however, characters and essence if the story has not been changed.h He mentioned the reason why he asked director Iwai as a leading actor, gBecause he is stylish visually. At first stage, I planned that I would be that roll, however, I realized that it is impossible when I consider shooting schedule. Producer Suzuki recommended Iwai. My image was that this roll has to experience a movie director. He said gYesh after one week when I offer. I donÕt care the past experience as an actor. There is no problem if it is within his capacity. As long as dialogue is shot, it is okay. However, I missed some dialogue. My script is not high quality, it was not a big problem. He helped me when I have faced some problem. He can direct. I found out that two directors in a location are a good system for shooting.h

*This movie is a unique one. Also the process for producing and release format are unique. Producer Toshio Suzuki said, gThis is the first live action movie as Studio Ghibli. We have made a new company named Studio Casino that will be produced Ghibli's live action movie. The name of the new company is based on the place where our studio located. It s address is Kajino-shi. When Anno, Yasuyoshi Tokuma and myself had a meeting, Anno showed a strong passion that he wants to make this movie. Tokuma answered, gDo as you want. DonÕt fear anything.h I believe that the director's passion is straightly reflected in this movie. I seldom see such kind of a film in recent Japanese ones. Especially Ayako Fujitani who writes also a original story, acts so good. Her act gives me real. Studio Casino would like to make movies which other companies can't."

*If it is a usual way of release, "Shiki-jitsu" will be released in one or two theaters in Tokyo. This time, it will be released at Tokyo Photography Museum in Ebisu Garden Place from December 7, 2000. It will be released for 6 months exclusively. "When I went to the States for the promotion of "Princess Mononoke", I have experienced screenings at New York Modern Museum of Art and other museums. I imagine that this system can be adopted in Japan. Second reason is that I live in Ebisu. The last one is that Tokuma has become a chief of this museum. When I offer him that I want to release this movie at this museum, he answered "Thank you for caring my position."

*Tokuma was absent for his health reason. Shintaro Ishihara, governor of Tokyo attended the conference. He said, "This museum is owner is Tokyo. This is one of Tokyo's luck of business sense projects. I asked great businessman, Tokuma to revitalize this museum. I would like to hold many unique events here. However, I asked the matter to Tokuma, he said"Where is it located?" I explained it is in Ebisu. He replied, "Oh, I have ever been used its restroom. Is it really a museum there?"I want this museum as a new franchaize for photographers, film makers or vusual artists. I was an actor before. I have ever been a Truffaut's film."

*Anno also mentioned that "I donÕt have any plan to make my new animation."

gShiki-jitsuh- Director, Screenplay: Hideaki Anno, Cast: Shunji Iwai, Ayako Fujitani, Jun Murakami, Suzuki Matsuo, Megumi Hayashibara, Shinobu Otake,

Executive Producer: Yasuyoshi Tokuma, Producer: Toshio Suzuki, Original Story: Ayako Fujitani, Music: Takashi Kako

(August 4 , 2000)


return